Nam Mô A Di Đà Phật
Trang chủĐức ViênNghi Lễ
Nghi Lễ
Nghi Thức Niệm Thực
Là nghi thức cúng cơm hằng ngày hay còn được gọi là nghi thức cúng quá đường (bát quan trai).

Các Bài Văn Cảnh Sách
Đây là loại văn dùng để cảnh tỉnh và sách tấn mọi người siêng năng tu tập, cũng là nghi lễ mà các Quý Ni ở chùa thường đọc tụng niệm mỗi ngày ở chùa Đức Viên...

Các Bài Sám
Nhứt tâm quy mạng, Cực Lạc thế giới A-Di-Đà-Phật, nguyện dĩ tịnh quang chiếu ngã, từ thệ nhiếp ngã. Ngã kim chánh niệm, xưng Như lai danh, vị Bồ Đề đạo, cầu sinh tịnh độ...

Nghi Thức Tụng Niệm
Hết thảy cung kính Phật, dốc lòng kính lễ Thường Trụ Tam Bảo khắp pháp giới mười phương. Nguyện xin khói hương này như mây tỏa mười phương. Trong vô biên cõi Phật...