Nam Mô A Di Đà Phật
Trang chủĐức ViênNi Chúng
Ni Chúng
1. Sư Thầy Đàm Nhật - Như Phước (Giám Viện Chùa Đức Viên)

"Như hạt châu nghìn đời của Phật Pháp,
 Phước hướng về Tam Thánh nhờ ơn."

++++++++++++++++++++

2. Sư Thầy Đức Hòa (Phó Giám Viện Chùa Đức Viên)

 
"Đức từ tịnh tại Đức Viên, 
Hoà cùng với chúng an vui đêm ngày."
 
++++++++++++++++ 
 
3. Sư Thầy Như Hiếu (Tri sự Chùa Đức Viên)
 

 
"Như Lai trí tuệ bao giờ,
 Hiếu tâm giữ vững sân si đâu còn."
 
+++++++++++++++++

4. Sư Thầy Chúc Hòa (Tri chúng Chùa Đức Viên)
 

"Chúc an tâm lạc hoa cười,
Hoà reo sông nước hiếu về quê xưa."

 +++++++++++++++++
 
5. Sư Thầy Thiền Quang (Tri khố Chùa Đức Viên)
 
 
"Thiền an tâm định vô ưu, 
Quang minh tự chiếu phước gieo giống lành."
 
+++++++++++++++
 
6. Sư Già Như Lượng
 
 
"Như nụ hoa được nắng mưa che chở,
Lượng từ bi hé nụ cười tươi."
 
+++++++++++++++
 
7. Sư Già Viên Thiện
 
 
"Viên từ bi đức độ vô lường, 
Thiện tâm bồi đắp tháng ngày gắng tu."
 
++++++++++++++++ 

8. Sư Già Viên Hòa
 
 
"Viên từ giữ trọn lòng bi, 
Hoà tu âm đức tháng ngày được an."
 
++++++++++++++++
 
9. Sư Già Viên Nghiệp

 
"Viên cung kính lời chư Phật dạy,
Nghiệp từ xưa nhờ phước được tu."

++++++++++++++++

10. Sư Già Đàm An
 
 

"Đàm đức lớn từ bi

An nơi miền lạc cảnh".


++++++++++++++++

11. Sư Già Quảng Tâm
 

"................................................
................................................."

++++++++++++++++
 
12. Sư Già Huệ Nghiêm 
 
 
"................................................
................................................."

++++++++++++++++

13. Sư Già Viên Đạt
 
 
"Viên tinh tấn không ngừng tu tịnh,
 Đạt đạo mầu niệm Phật tâm an."
 
++++++++++++++++
 
13. Sư Già Viên Ngữ
 

 "Viên lặng lẽ về nương bóng Phật,
Ngữ chuyên cần rau qủa xanh tươi."
 
+++++++++++++++
 
14. Sư Già Viên Tường

 
"Viên âm vang dậy tự trong,
 Tường hằng tĩnh lặng đêm ngày tự an."
 
++++++++++++++++ 
 
15. Sư Già Trung Hải
 
 

"Thánh kiên tâm trong câu niệm Phật,

Hải chuyển lòng hướng Phật mưa hoa".

 
++++++++++++++++  
 
16 Sư Cô Viên Trung Từ
 
 
".....................................,
 ................................................."
 
++++++++++++++++  
 
17 Sư Cô Diệu Độ
 
 
".....................................,
 ................................................."
 
++++++++++++++++  

18 Sư Cô Viên Trung Thoại
 
 
".....................................,
 ................................................."
 
++++++++++++++++  
 
19 Sư Cô Viên Trung Tín
 
 

"Trung kiên một ánh trăng ngà,

Tín an trong chốn chưa an làm nhà".


++++++++++++++++   
 
20 Sư Cô Viên Trung Tịnh
 
 
"Trung hỷ xả từ bi công quả,
Tịnh đêm ngày tinh tiến việc tu."
 
++++++++++++++++ 
 
21 Sư Cô Viên Trung An
 
 

"Trung kiên vững chãi giữa đời,

An nhiên về với Phật Đà Đức Viên".

 
++++++++++++++++   
 
22 Sư Cô Viên Trung Khánh
 
 
".....................................,
 ................................................."
 
++++++++++++++++    

23 Sư Cô Viên Trung Ngộ
 
 
"...........................................,
......................................................"
 
+++++++++++++++
 
24 Sư Cô Viên Trung Anh 
 

"...........................................,
......................................................"
 
+++++++++++++++

25 Sư Cô Viên Trung Châu
 
 
"...........................................,
......................................................"
 
+++++++++++++++
 
26 Sư Cô Viên Trung Hìển
 
  
"...........................................,
......................................................"
 
+++++++++++++++
 
27 Sư Cô Viên Trung Ngọc
 
 
"...........................................,
......................................................"
 
+++++++++++++++
 
28 Sư Cô Viên Trung Thể
 
 
"...........................................,
......................................................"
 
+++++++++++++++
 
29 Sư Cô Viên Trung Thuận
 
 
"...........................................,
......................................................"
 
+++++++++++++++ 
 
30 Sư Cô Viên Trung Mẫn
 
 
"...........................................,
......................................................"
 
+++++++++++++++
 
31 Sư Cô Viên Trung Giác
 
 
"...........................................,
......................................................"
 
+++++++++++++++
 
32 Sư Cô Viên Trung Ân
 
 
"...........................................,
......................................................"
 
+++++++++++++++
 
33 Sư Cô Viên Trung Chánh
 
 
".............................................
 
..................................................................."
 
 
 
 
___________________ĐÃ VIÊN TỊCH___________________
 
 

Quý Sư Cô dưới đây là Ni chúng của Đức Viên, nhưng đã  theo Phật về Tây Phương  rồi.

Sư Viên Huệ theo Phật ngày 23 tháng 6 năm 2011.

 

Sư Cô Viên Huệ
 
 
"Viên từ dấu hiệu ra đi,
Huệ đăng thắp sáng hậu lai đều nhờ."
 
+++++++++++++++
 
Sư Cô Viên Trung Đạo đã theo Phật ngày 18 tháng 11 năm
 
"Viên trung tinh tấn từng câu niệm Phật,
Đạo phúc dầy tâm an tịnh dưỡng."
 
+++++++++++++++
 
Sư Cô Viên Trung Hỷ đã theo Phật ngày 27 tháng 5 năm 2004
 
 
"Viên trung kiên giữ một tấm lòng son sắc,
Hỷ tâm ánh đuốc trong lòng tự an."
 
+++++++++++++++