Nam mô A Di Ðà Phật,
Kính thưa quý Phật tử,
Các bậc cổ đức thường dạy:

Không phải hình Phật không nên nhìn, 
Không phải pháp Phật không nên nghe,
Không phải lời Phật không nên nói,
Lễ Phật thật nhiều chí tâm sám hối,
Tín nguyện trì danh, sen vàng thượng phẩm.

"Người đời muốn tu Tịnh nghiệp, chẳng thể nói tôi nay bận rộn phải đợi đến lúc nhàn hạ, tôi nay nghèo túng hãy đợi đến lúc giàu có, tôi nay trẻ mạnh hãy đợi đến lúc già cả. Nếu viện cớ bận rộn, viện cớ nghèo túng, viện cớ non trẻ thì là vô duyên tu tập Tịnh nghiệp, lỡ đột nhiên chết mất có hối cũng chẳng kịp! Sao không thừa dịp thân đang mạnh mẽ mà nỗ lực tu đi, lại cứ nói như thế?” 

Trong các khóa Phật thất, Chư Tổ dạy  phải cẩn thận giữ gìn khẩu nghiệp.  Nói chuyện được xem là lỗi nặng nhất, bởi vì khi nói chuyện, rất khó niệm Phật.  Tịnh niệm không tiếp nối thì công phu khó thành tựu.

Vâng theo lời dạy của chư Tổ, Ni chúng Ðức Viên phát nguyện tổ chức mỗi tháng: 1.  Một ngày Tịnh Khẩu Thọ Bát
2.  Ba ngày Tịnh Khẩu chuyên niệm Phật hiệu.

Ngưỡng nguyện Tam Bảo chứng minh gia hộ và kính mời qúi Phật tử về Chùa cùng học theo để tiến tu tịnh nghiệp.   
(Xin điền đơn ghi danh và nộp đúng hạn)
Chùa Ðức Viên