THIẾT NIỆM
LỄ CHUNG THẤT ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG
THÍCH TÂM CHÂU
 
 
Kính bạch Giác Linh Đức Trưởng lão Hoà thượng Thượng thủ.

Hôm nay là tuần thất thứ bảy của Hoà Thượng, ni chúng và Phật tử Chùa Đức viên chúng con thành kính quỳ trước di ảnh Ngài, xin được nhắc lại vài nét về công hạnh cao quý của đức Trưởng Lão, nguyện lấy cuộc đời đạo hạnh của Ngài làm tâm gương sáng, vận dụng vào thân tâm mình để tiến tu đạo nghiệp, cho đến  ngày giải thoát,  gọi là phần nào đền đáp ân sâu trong muôn một.

Cuộc đời đạo hạnh của Cố Trưởng Lão Hoà Thượng giản dị trong nếp sống thiền gia mà luôn ngời sáng tinh thần giới luật tinh nghiêm. Ngài luôn khiêm cung nhẫn nại, từ bi hỷ xả, và lấy chữ Hoà đối nhân xử thế, và làm mực thước cho tứ chúng noi theo.
Công lao giáo dục mênh mông như trời biển, vậy mà chúng con chưa báo đáp được một giọt nước, một sợi tơ, trong khi bánh xe vô thường không ngừng chuyển bánh. Tôn sư đã mây nước đằng không. Cõi Sa Bà sứ mạng đã tròn, từ nay thế giới rộng vân du Tịnh cảnh

Pháp tử chúng con thành tâm cung thỉnh Giác linh  Đức Trưởng Lão quang lâm Chùa Đức Viên chứng minh côngđức.
Thức ăn hương sắc xin nạp thọ,
Khắp đồng cúng dường nguyện chứng minh.
Nam mô Phổ cúng dường Bồ Tát (3lần)

 
Thiện pháp hành sự, tuỳ chúng thuận duyên, nơi nơi dựng lập pháp tràng, nêu cao Tam Bảo, tạo nền phước nghiệp cho nhân thiên, đem nhiều cũ đổi mới trong thiền môn, dạy hàng tại gia tập nếm tinh hoa của Phật Pháp.
 (Pháp tử chúng con thành tâm hương hoa bái thỉnh).
 1. NHẤT TÂM PHỤNG THỈNH:
Nam mô Lưu Phương Tháp, Trúc Lâm Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Phượng Ban Pháp Phái Ma Ha Tỳ Kheo Bồ Tát Giới Thích Tâm Châu, tự Tuệ Hải, Đoàn Công Trưởng Lão Hoà Thượng Giác Linh thiền toạ hạ. (1lễ).
 
 
- Trong khi trời nghiêng đất ngửa, Việt Nam thay đổi sơn hà. Mỗi tấc bóng mặt trời đều lưu thần để lực, tấc lòng son sắc đối với  quê hương, mỗi hành vi cử chỉ để lại hồng phạm cho các Tùng lâm noi dấu. 
(Pháp tử chúng con thành tâm hương hoa bái thỉnh).
 2. NHẤT TÂM PHỤNG THỈNH:
Nam mô Lưu Phương Tháp, Trúc Lâm Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Phượng Ban Pháp Phái Ma Ha Tỳ Kheo Bồ Tát Giới Thích Tâm Châu, tự Tuệ Hải, Đoàn Công Trưởng Lão Hoà Thượng Giác Linh thiền toạ hạ. (1lễ).

 
- Nước có trong ngoài, biệt tổ ly hương, bảo vệ quốc gia, đức độ còn lưu vạn thưở.  Đạo không Nam Bắc, vị tha xả kỷ, duy trì Phật Pháp, công huân để lại nghìn thu.
 (Pháp tử chúng con thành tâm hương hoa bái thỉnh).
 3. NHẤT TÂM PHỤNG THỈNH:
Nam mô Lưu Phương Tháp, Trúc Lâm Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Phượng Ban Pháp Phái Ma Ha Tỳ Kheo Bồ Tát Giới Thích Tâm Châu, tự Tuệ Hải, Đoàn Công Trưởng Lão Hoà Thượng Giác Linh thiền toạ hạ. (1lễ).
Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát Ma ha Tát (3lần)