Lễ Vía Phật A Di Đà
Nam mô A Di Đà Phật,
Kính thưa Quý vị Phật tử!
Để tưởng niệm và báo đáp ân đức của Đấng Từ Phụ A Di Đà Phật đã vì lòng đại từ đại bi thương xót chúng sinh trầm luân sinh tử, hóa hiện cảnh giới Tịnh độ thù thắng trang nghiêm, phát 48 đại nguyện rộng sâu, quảng độ chúng sinh ưa vui cõi Tịnh. Chùa Đức Viên nhất tâm thành kính tổ chức hai tuần lễ niệm Phật bắt đầu từ ngày 14 tháng 12 đến ngày 26 tháng 12 năm 2015. 
Lễ Kỷ niệm Khánh Đản Đức Phật A Di Đà
vào lúc 9:30 sáng Chủ nhật ngày 27/12/2015.
(Nhằm ngày 17 tháng 11 âm lịch)
Kính mời toàn thể Quý vị Phật tử trân quý duyên lành, khép xếp thời gian về Chùa lễ Phật, niệm Phật, nghe Kinh, học lời Chư Tổ dạy, cùng phát tín nguyện thâm sâu, cùng hành thiện hạnh, cùng chứng chân thường, cùng sanh Cực Lạc Quốc.
Nam mô A Di Đà Phật.
Chùa Đức Viên
Kính mời