----Lễ Vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát----

NAM MÔ DI ĐÀ PHẬT

Địa Tạng Bồ Tát thệ nguyện rộng sâu, tuy đã chứng cùng tột pháp tánh từ lâu, nhưng vẫn chẳng trụ Tịch Quang, chẳng chứng Phật quả, do lòng đại từ bi tùy loại hiện thân độ thoát hữu tình trọn khắp các cõi nước nhiều như số vi trần. Ngài lại còn thường ở trong chốn u minh nhằm cứu bạt chúng sanh tội khổ cực nặng trong địa ngục. Do Bồ Tát xưa kia từng phát đại nguyện: "Chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thệ bất thành Phật”(Chúng sanh độ hết mới chứng Bồ Đề; địa ngục chưa trống không, thề chẳng thành Phật). Ấy là vì tâm tánh của chúng sanh và tâm tánh của Phật chẳng hai; do mê muội nên đối với chân thường lầm sanh mê hoặc, khởi tham – sân – si, tạo giết – trộm – dâm đến nỗi luân hồi lục đạo, trọn chẳng có thuở thoát ra. Lúc sanh vào trời người thì ít, khi đoạ tam độ lại nhiều! Bồ Tát riêng rủ lòng từ mẫn, nhiều cách cứu vớt, mong sao chúng sanh sẽ bỏ vọng về với chân, trừ mê, được ngộ, để khôi phục lại Chân Như Phật Tánh sẵn có mới thôi.

Để tưởng niệm ân đức giáo hoá của Ngài, Chùa Đức Viên tổ chức:

Lễ Vía Bồ Tát Địa Tạng Vương

vào lúc 9:30 sáng Chủ Nhật ngày 24 tháng 8 năm 2014.

(nhằm ngày 29 tháng 7 âm lịch)

Kính mời toàn thể quý Phật tử về Chùa tụng Kinh, niệm Phật tu tập theo hạnh nguyện của Ngài đem lại lợi ích cho mình và mọi người.

Chùa Đức Viên