*  Thứ sáu, ngày 24/02,

LỄ SÁM HỐI

Lúc 6:45 PM

 

*  Thứ bảy, ngày 25/02,

THỌ BÁT QUAN TRAI

Lúc 8:00 AM

LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

Lúc 5:00 PM

(sau khi xả giới Bát Quan Trai)