NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT,

Thưa quý vị Phật tử,
Xin thông báo đến quý vị những khóa tu kế tiếp:

THÁNG 11

Thứ Bảy....................ngày 08..........................................................1 ngày

(nhằm ngày 16tháng09nhuầnnăm Giáp Ngọ)

​ ​
***HẠN CHÓT NHẬN ĐƠN: Chủ Nhật ngày 02/11/2014 trước 8:00pm ***

Thứ Hai đến thứ Tưngày 24, 25 và 26...........................................3 ngày
(nhằm mồng 03, 04 và 05tháng10năm Giáp Ngọ)

Thứ Năm đến thứ Bảyngày 27, 28 và 29...........................................3 ngày
(nhằm mồng06,07 và 08tháng10năm Giáp Ngọ)

​ ​
***HẠN CHÓT NHẬN ĐƠN cho đợt 1 & 2 :Thứ Hai ngày 17/11/2014 trước 8:00pm ***

THÁNG 12

Thứ Năm đến thứ Bảyngày 11, 12 và 13..........................................3 ngày
(nhằm ngày 20 , 21 và 22tháng10năm Giáp Ngọ)

***HẠN CHÓT NHẬN ĐƠN: Thứ Hai ngày 01/12/2014 trước 8:00pm ***

Thứ Bảy...................ngày 27........................................................1 ngày

(nhằm mồng 06tháng11năm Giáp Ngọ)

***HẠN CHÓT NHẬN ĐƠN:Chủ Nhật ngày 21/12/2014 trước 8:00pm***

THÁNG 01 NĂM 2015

Thứ Ba đến thứ Bảyngày 06, 07, 08, 09 và 10..........................5 ngày
(nhằm ngày 16 , 17, 18, 19và 20tháng11năm Giáp Ngọ)

***HẠN CHÓT NHẬN ĐƠN: Chủ Nhật ngày 28/12/2014 trước 8:00pm ***

Thứ Bảy....................ngày 24.........................................................1 ngày

(nhằm mồng 05tháng12năm Giáp Ngọ)

***HẠN CHÓT NHẬN ĐƠN: Chủ Nhật ngày 18/01/2015 trước 8:00pm ***

Xin quý vị ghi danh sớm và nộp đơn tại Chính Điện hoặc trong Trai Đường.

Kính nguyện Hồng Ân Tam Bảo luôn gia hộ cho quý vị cùng gia đình tín nguyện niệm Phật, đồng sinh tây phương.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT,
Thay mặt
CHÙA ĐỨC VIÊN
Ban Ghi Danh