THÔNG BẠCH

LỄ VÍA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM 

Quán Thế Âm Bồ Tát thệ nguyện rộng sâu, từ bi rộng lớn, tùy loại hiện thân tầm thanh cứu khổ. Người đời hễ gặp phải tật bệnh, hoạn nạn, nếu có thể vận tâm sửa lỗi, hướng lành, cung kính, chí thành, thường niệm danh hiệu Bồ Tát, không ai chẳng được Ngài rủ lòng gia bị, tùy theo lòng Thành lớn hay nhỏ. Nhỏ là gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành hên; lớn là nghiệp tiêu trí rạng, chướng tận, phước tăng, cho đến siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Đáng tiếc người đời phần nhiều chẳng biết! Vì thế, riêng đọc khắp các kinh điển và các sách vở, soạn thành tụng văn, thêm lời chú thích tường tận, ngõ hầu cả cõi đời đều biết Bồ Tát quả thật là thuốc men cho bệnh ngặt, là gạo thóc trong năm đói kém, là người dẫn đường nơi nẻo hiểm, là bè báu nơi bến mê. Kính mong những ai thấy nghe đến danh hiệu Ngài, đều cùng lần lượt khuyên gắng trì niệm Thánh hiệu lưu thông mãi mãi, khiến cho hết thảy đồng luân đều được gội từ ân của Phật, cùng thấm nhuần pháp hóa, cùng vãng sanh Cực Lạc Quốc.
Do vậy biết: Quán Âm Bồ Tát đại từ, đại bi, nếu gặp tai nạn, một phen xưng niệm thánh hiệu, chắc chắn được cứu vớt, che chở.

(Trích AQVS Tam Biên)

Nhân ngày viá Bồ Tát Quán Thế Âm, để tưởng niệm ân đức cứu độ rộng sâu của Ngài, Chùa Đức Viên thành tâm tổ chức tuần Lễ Ngũ Bách Danh

Bắt đầu từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2015.
(nhằm ngày 14- 9 đến ngày 20- 9 âm lịch)

Kính mời toàn thể Quý vị Phật tử về Chùa Lễ Phật, tụng Kinh, nghe pháp, học theo hạnh từ bi hỷ xả lợi ích an vui để vượt qua các khổ nạn hiện tại và mai hậu vãng sanh Cực Lạc Quốc.

Chùa Đức Viên

Kính Mời