Nam mô A Di  Đà Phật.
Tổ Ấn Quang có dạy:
"Quán Âm đại sĩ trong vô lượng kiếp, thành Phật đã lâu. Vì độ chúng sanh chẳng lìa Tịch Quang, hiện thân Bồ Tát. Lại còn ứng khắp quần cơ, hiện hình trong lục đạo. Dùng ba mươi hai ứng thân, mười bốn vô úy, bốn vô tác diệu lực chẳng thể nghĩ bàn, tầm thanh cứu khổ, độ thoát quần manh. Nên dùng thân nào để độ được bèn hiện thân ấy để thuyết pháp. Khác nào trăng in bóng trên ngàn con sông, mùa Xuân tăng trưởng muôn cây cỏ. Tuy trọn chẳng tính nghĩ, nhưng chẳng sai sót mảy may. Ấy là vì triệt chứng duy tâm, tỏ trọn tự tánh. Vận lòng Bi đồng thể, khởi lòng Từ vô duyên, lấy niệm của chúng sanh làm tâm, lấy hết cảnh trong pháp giới làm lượng. Do vậy biết vô tận pháp giới vô lượng chúng sanh đều ở trong tâm tịch chiếu của Bồ Tát. Cho nên được mây bủa cửa Từ, sóng trào biển Bi, hễ cảm liền ứng, không nguyện nào chẳng thỏa!”
Để tưởng nhớ ân đức phát đại thệ nguyện rộng sâu, trí bi viên mãn trãi vi trần kiếp cứu thế độ người, phò trì đức Phật Di Đà nhiếp hoá chúng sinh của đức Bồ Tát Quán Thế Âm, chùa Đức Viên sẽ tổ chức: 
LỄ KINH NGŨ BÁCH DANH
Bắt đầu từ ngày 16/07 đến ngày 23/07
LỄ VÍA ĐỨC BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM THÀNH ĐẠO
Lúc 9:30 sáng,  Chủ Nhật, ngày 24 tháng 07 năm 2016
Kính mời Quý Phật tử trân quý duyên lành, sắp xếp thời gian về chùa lễ vía, niệm Phật, nghe pháp, góp phần nguyện cho khắp pháp giới chúng sinh thấm nhuần đức tính từ bi hỷ xả cuả chư Phật, chư Bồ Tát, lợi mình, lợi người, đồng được vãng sinh cực lạc.