Nam mô A Di Đà Phật,

Kính bạch Giác Linh Đức Trưởng lão Hoà thượng Thượng thủ.

Kính thưa toàn thể Quý vị Phật tử,

Thấm thoát đã đến tuần thất thứ bảy của Đức Trưởng Lão Hoà Thượng, Ni chúng và Phật tử Chùa Đức viên chúng con thành kính hướng về Ngài, xin được nhắc lại vài nét về công hạnh cao quý của Đức Trưởng Lão, một đời vì Tổ Quốc, vì dân tộc, vì đạo pháp; Nguyện lấy cuộc đời đạo hạnh của Ngài làm tâm gương sáng, vận dụng vào thân tâm mình để tiến tu đạo nghiệp, tìm con đường giải thoát ngay tại thế gian này.

Cuộc đời đạo hạnh của Cố Trưởng Lão Hoà Thượng giản dị trong nếp sống thiền gia mà luôn ngời sáng tinh thần giới luật tinh nghiêm. Ngài luôn khiêm cung nhẫn nại, từ bi hỷ xả, và lấy chữ Hoà đối nhân xử thế và làm mực thước cho tứ chúng noi theo.

Con đường Đức Trưởng lão đã đi, thiện pháp hành sự tuỳ chúng thuận duyên, nơi nơi dựng lập pháp tràng, nêu cao Tam Bảo, tạo nền phước nghiệp cho nhân thiên, đem nhiều cũ đổi mới trong thiền môn, dạy hàng tại gia tập nếm tinh hoa của Phật pháp.

 

Trong khi trời nghiêng đất ngửa, Việt Nam thay đổi sơn hà, mỗi tấc bóng mặt trời đều lưu tâm để lực, tấm lòng sâu sắc đối với quê hương, mỗi lời nói hành vi đều là hồng phạm cho Tùng lâm noi dấu.

Để tưởng nhớ công hạnh rộng sâu của Đức Trưởng Lão Hoà Thượng, Chùa Đức Viên thành tâm thiết lễ Chung Thất của Ngài vào lúc:

9:00 sáng Chủ Nhật ngày 11 tháng 10 năm 2015.

Kính mời toàn thể Quý vị Phật tử vân tập về chùa niệm Phật, lễ Phật, nghe pháp, và đặc biệt được lắng nghe công hạnh của Hoà Thượng. Nguyện cầu Giác linh Hoà Thượng đạt liên cung thượng phẩm, ngự cảnh an dưỡng quê hương, hồi nhập Sa bà hoá độ chúng sanh.

Nam mô A Di Đà Phật,

Chùa Đức Viên

-Kính mời-