Nam mô A Di Ðà Phật,
Kính thưa quý Phật tử,

Các bậc cổ đức thường dạy: "Bể khổ không bờ, nếu không có thuyền từ bát nhã, thì không thể vượt lên bờ giải thoát được. Người muốn chứng vô thượng Bồ Đề, cần phải lãnh thọ giới pháp. Tất cả muôn công đức lành, đều lấy giới làm nền tảng. Không lường chư Phật nhân giới đây mà thành bậc Chánh Giác. Đại thừa, Tiểu thừa đều giữ giới pháp; tại gia, xuất gia cũng đều thọ giới. Chỉ vì người tại gia phần nhiều bị duyên trần ràng buộc, không thể suốt đời ghi nhớ được, cho nên đức Như Lai chế ra tám pháp trai giới giữ trong vòng một ngày một đêm. Do công đức này đi tắt qua ba cõi, thẳng đến đạo Bồ Đề. Ví như ngọc ma ni, thể nó tuy nhỏ, mà hơn tất cả ngọc báu, có thể làm cho chúng sinh đủ các thứ đồ vui thích, giới này cũng lại như thế."

Tu nhân tốt này, tuy có một ngày một đêm, mà phúc báu không ngằn. Để tạo duyên cho cho hàng Phật tử tại gia,

Chùa Đức Viên tổ chức ngày Truyền Thọ Bát Quan Trai giới:

Thứ Bảy ngày 18 tháng 10 năm 2014

(Nhằm ngày 25 tháng 9 âm lịch-Giáp ngọ)

 

Kính mời toàn thể phật tử lưu tâm về Chùa thọ Bát Quan Trai Giới, gieo nhân hạnh xuất gia, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi ác đạo.

 

Chùa Đức Viên